PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú cookies a ako ich používame. Mali by ste si prečítať tieto pravidlá, aby ste pochopili, čo sú cookies, ako ich používame, typy cookies, ktoré používame, t.

Ďalšie informácie o tom, ako používame, ukladáme a udržiavame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.

Viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje, nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.

Váš súhlas sa týka nasledujúcich domén: www.taxivba.sk , taxivba.sk

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých informácií. Súbory cookie sa ukladajú do vášho zariadenia, keď sa webová stránka načíta do prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovanie webovej stránky, zvyšujú jej bezpečnosť, poskytujú lepšiu používateľskú skúsenosť a chápu, ako funguje webová stránka, a analyzujú, čo funguje a kde je potrebné vylepšiť.

Ako väčšina online služieb, naša webová stránka používa cookies cookies prvej a tretej strany na množstvo účelov. Súbory cookie prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby webová stránka fungovala správnym spôsobom a nezhromažďujú žiadne z vašich osobných údajov.

Súbory cookie tretích strán používané na našich webových stránkach sa používajú hlavne na porozumenie toho, ako webová stránka funguje, ako komunikujete s naším webovým serverom, udržiavajú naše služby v bezpečí, poskytujú reklamy, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo vám poskytujú lepšie a vylepšené používateľské skúsenosti a pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s naším webovým serverom.

Nevyhnutné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať všetky funkcie našej stránky. Umožňujú nám udržiavať užívateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné informácie. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu a pridávať výrobky do košíka a bezpečne nakupovať.
Štatistika: Tieto súbory cookie uchovávajú informácie, ako je počet návštevníkov webových stránok, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky webovej stránky boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú porozumieť a analyzovať výkonnosť webovej stránky a kde potrebuje zlepšenie.
Marketing: Náš web zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať účinnosť týchto reklamných kampaní.Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu tiež použiť poskytovatelia reklamy tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači.
Funkčné: Sú to súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám našej webovej stránky. Medzi tieto funkcie patrí vkladanie obsahu, ako sú videá alebo zdieľanie obsahu, na webové stránky na platformách sociálnych médií.
Predvoľby: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a predvoľby prehliadania, ako sú jazykové preferencie, aby ste mali pri budúcich návštevách webových stránok lepší a efektívny zážitok.
Na nasledujúcich odkazoch nájdete informácie, ako môžete kontrolovať nastavenia cookies vo Vašom internetovom prehliadači. Zmeny nastavení, ktoré urobíte v prehliadači sa uplatnia pre všetky web stránky, ktoré navštívite.
 

Pravidlá ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno:    Ivan Doležal
Sídlo: Petržalka 855 31 Bratislava
IČO:   40811328
Zodpovedná osoba: Ivan Doležal
Kontakt:        V prípade otázok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na nasledujúcich kontaktných údajoch:
Tel: +421 944 330 440, Email: taxivba.sk@gmail.com

Pristupujeme k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie

V zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpili sme k prijatiu primeraných technických,

organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;

zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;

povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;

odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;

poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;

prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;

prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;

riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vypracovanie cenovej ponuky, Vypracovanie zmluvy o preprave, oslovovanie s ponukou produktov a služieb, vrátane informovania o produktoch, službách.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracúvať.

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, obchodný profil, údaje o rodine a ďalších osobách, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát, sieťové identifikátory.

Meno a priezvisko
Adresa elektronickej pošty
Adresa vyzdvihnutia (pri objednaní prepravy)
Cieľová adresa (pri objednaní prepravy)
Telefón

prípadne iné údaje poskytnuté prostredníctvom vyplneného formulára

ZOZNAM NAŠICH SPROSTREDKOVATEĽOV A PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Pri navštívení nášho webového sídla https://taxivba.sk/ ,  zasielaní marketingových materiálov – newslettrov, pri vyplnení kontaktného formulára, pri plnení zmluvných vzťahov,  Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu:

– dodávateľ IT technológií a cloudových služieb

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4 roky od udelenia súhlasu.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR), 

právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika – právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Viac informácii nájdete na adrese:

www.dataprotection.gov.sk. 

Svoje práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý sa nachádza na prevádzke. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Taxivba.sk

Od roku 2014 sa venujeme preprave osôb v rámci mesta, krajiny, prípadne EÚ. Sme tu pre Vás, či idete na letisko, do práce, do obchodu, za zábavou, alebo z diskotéky. Odvezieme Vás rýchlo a bezpečne v čistých vozidlách. Taxivba.sk – Spoľahlivá taxislužba vo Vašom meste.